قطعات این بخش از سال 1388 ،با کمک مهندسین با تجربه شرکت توبا ،و با انتقال تکنولوژی از Voith fuji ژاپن و Alstom فرانسه در تولید قطعات استاتور کر و رتوریم شیت های ژنراتور و غیره اغاز و هم اکنون قابلبت ساخت انواع سازه های فلزی در این حوزه صنعتی فراهم میباشد .