دسته بندی محصولات

صنایع ریلی

صنایع ریلی

تولید تجهیزات نیروگاهی و انرزی

تجهیزات ،نفت ،گاز

ساخت شاسی و قطعات بدنه خودرو های سبک و سنگین

تزئینات ،دکوراسیون داخلی و المان شهری

محتوای اسلاید اینجا میرود

ساخت انواع ماشین الات راه سازی و کشاورزی

محتوای اسلاید اینجا میرود

www.ParsLaser.ir   info@ParsLaser.ir

دﻓﺘﺮمــﺮکــﺰی: ﺗــﻬـﺮان، ﺧـﯿـﺎﺑــﺎن ﻣﻄــﻬـــﺮی بین ﺳــﻨﺎیی و ﻗــﺎﯾـﻢ ﻣــﻘــﺎم، ﭘــﻼك 356، واﺣـﺪ1 تلفن:88866257

کارخانه: اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی، ﺧﻤﯿﻦ، ﮐﯿـﻠﻮﻣﺘﺮ 7 ﺟﺎده اراك، ﺷـــﻬﺮك ﺻﻨـــﻌﺘـــی، ﺧﯿـــﺎﺑﺎن ﭘــﻮﯾــﻨـــﺪﮔﺎن 4

تلفن:46373239-46373266 086 فکس: 08646373267

معرفی شرکت پارس لیزر