ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻟﯿﺰر در ﺳﺎل 1386 در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 11000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ 2800 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ در ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻤﯿﻦ به شماره ثبت 733 به ثبت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري رﺳﯿﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ دراﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي روز دﻧﯿﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﺪرن و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺎرآزﻣﻮده آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮش ﻟﯿﺰر و ﺧﻢ CNC، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﻧﻮاع ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ارائه خدمات به تمامی صنعتگران در سراسر ایران سرلوحه کاری مدیران این شرکت قرار گرفته است.

پارس لیزر مفتخر بوده است  با مجموعه ها و شرکت هایی همچون شركت واگن سازي تهران ، فراب ، شركت مپنا ،  توگا (توربينهاي گازي مپنا) ،معاونت پشتیبانی بالسا(بالگرد سازي جمهوري اسلامي ايران)،  مهندسي مشاوران سازه، صنایع هواپیمایی اصفهان،  هپکوی اراک،  پتروشيمي مارون،  صنايع الكترونيك ايران(صاايران)،  الكترو كوير يزد،  واگن پارس اراك،شركت هفت گوهر تهران، سايپاپرس ، گروه بهمن،  زرین خودروی اصفهان،  فرافن کسری اراک،  پتروشيما گستر تهران،  طلای سارینا،  ماشین سازی امیدی لاهیجان،  های آسانسور سازی (سپاهان رو- آسان بالان و …) همکاری نماید.

ارتباط کاری و خدماتی این شرکت می تواند با صنایع ماشین سازی و قطعه سازی، صنایع نظامی، هوا و فضا، صنایع خودروسازی، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع برق، مخابرات، صنایع غذایی و صنایع تزئینی باشد.

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺮوه رﯾﻠﯽ، ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ، ﻧﻔﺖ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﺧﻮدروﺳﺎزي، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﯾﯽ و اﻧﺮژي ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﺎزي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ

www.ParsLaser.ir   info@ParsLaser.ir

دﻓﺘﺮمــﺮکــﺰی: ﺗــﻬـﺮان، ﺧـﯿـﺎﺑــﺎن ﻣﻄــﻬـــﺮی بین ﺳــﻨﺎیی و ﻗــﺎﯾـﻢ ﻣــﻘــﺎم، ﭘــﻼك 356، واﺣـﺪ1 تلفن:88866257

کارخانه: اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی، ﺧﻤﯿﻦ، ﮐﯿـﻠﻮﻣﺘﺮ 7 ﺟﺎده اراك، ﺷـــﻬﺮك ﺻﻨـــﻌﺘـــی، ﺧﯿـــﺎﺑﺎن ﭘــﻮﯾــﻨـــﺪﮔﺎن 4

تلفن:46373239-46373266 086 فکس: 08646373267

به ما ایمیل بفرستید