صنایع ریلی

1-ساخت انواع قطعات فلزی شاسی ،بدنه ،دیواره ها  وسقف های انواع لکوموتیو واگن های مترو مسافری و باری که در این مهم می توان به تولید قطعات اصلی لکوموتیو های زیمنس برای شرکت مپنا لوکوموتیو و سایر قطعات یاد شده برای شرکت واگن پارس ،پلور سبز ،ایریکو و غیره اشاره نمود . 2-بخش قطعات داخلی واگن های مترو مسافری از قبیل سقف های کاذب ،پنجره ها ،پایه ها ،کف های کامپوزیت و لانه زنبوری ،هندریل های استیل ،و غیره برای پیمانکارانی نظیر واگن سازی تهران و واگن پارس اشاره نمود .